วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาทักษะอนาคต (การงานและเทคโนโลยี)

เป้าหมายการเรียนรู้ : เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุกคน สำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ICT) ที่หลากหลายและเกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งนำทักษะการเรียนรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ ในการสร้างสิ่งใหม่ตามมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของนักเรียนแต่ละคนให้มีพัฒนาการที่ดีต่อไป

         สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.1- ม.3 ทุกคนจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ ชิ้นส่วนต่างของคอมพิวเตอร์ หน้าที่การทำงาน รวมไปถึงการประกอบชิ้นส่วนต่างๆจนกระทั้งสามารถใช้งานได้ หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ โปรแกรมการทำงานด้านต่างๆของคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น โปรแกรมการตัดต่อ เพื่อผลิตหนังสั้น สารคดี รวมถึงการตัดต่อเพื่อนำเสนองานต่างๆในวิชาที่เรียน โดยนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากการค้นคว้าของนักเรียนเอง โดยมีคุณครูร่วมแนะนำและทำหน้าที่ในการอำนวยการเรียนรู้เท่านั้น
ตัวอย่างชิ้นงานจากการเรียนรู้ในวิชาทักษะอนาคต
       การผลิตสื่อการสอน หรือการถ่ายทอดสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นการถ่ายทอดความเข้าใจรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้ครูสามารถมองเห็นพัฒนาการที่เกิดจากทักษะด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกๆคน เนื่องจากชิ้นงานที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วได้ผ่านกระบวนการคิด ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงมาแล้ว การผลิตสื่อการสอน หรือการถ่ายทอดสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นการถ่ายทอดความเข้าใจรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้ครูสามารถมองเห็นพัฒนาการที่เกิดจากทักษะด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกๆคน เนื่องจากชิ้นงานที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วได้ผ่านกระบวนการคิด ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงมาแล้ว

 
.............ทีมครูมัธยม .............
 
  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น