วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาบูรณาการ (PBL: Problem-based learning)

        เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ แขนงวิชาต่างๆจำนวน 5 วิชา เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และสังคม วิชาการงานและเทคโนโลยี รวมถึงวิชาศิลปะ การผสมผสานของแต่ละวิชา จะทำให้เกิดความเชื่อมโยง ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย สอดคล้องกับการใช้จริง และเป็นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

เป้าหมายการเรียนรู้
     นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการเรียนรู้ต่างๆอย่างรอบด้าน อาทิเช่น ทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการสื่อสาร ทักษะ ICT ฯลฯ

กระบวนการเรียนรู้
- คุณครูและนักเรียนจะมีการออกแบบกิจกรรการเรียนรู้รวมกัน เริ่มด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อทำให้นักเรียนมี ฉันทะ ที่ต้องการอยากจะเรียนเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การดูสารคดีวัฒนธรรม การทดลองวิทยาศาสตร์การดูหนังวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
- หลังจากกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ นักเรียนแต่ละคนจะมีการเขียนอธิบายสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้กิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน
- หลังจากนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ก็จะเริ่มขึ้นโดยเน้น การปฏิบัติจริง มีการสืบค้นข้อมูล และเรียนรู้จากปัญหาโดยแท้จริง ซึ่งปัญหาที่นักเรียนแต่ละคนจะได้ร่วมวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา มีทั้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรืออาจเป็น ปัญหาที่จำลองขึ้นก็ได้ โดยสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลสรุปของเรื่องที่เรียนหรือผลการทดลองที่ถูกต้อง แต่เป็น กระบวนการที่เกิดขึ้นตลอกการเรียนรู้ต่างหากที่สำคัญที่สุด
- หลังจากกระบวนการเรียนรู้ทุกๆกิจกรรมผ่านไป นักเรียนแต่ละคนจะมีการ สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์ ซึ่งเป็นการอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา

                           ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างให้นักเรียนเกิดทักษะด้านต่างๆ
ตัวอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ (PBL: Problem-based learning) ของนักเรียนระดับชั้น ม.3


Topic : “Travel around the word”
        ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ โดยนักเรียน 1 คน ก็จะได้ศึกษา 1 ประเทศ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ก็เริ่มต้นด้วยการสืบค้นข้อมูลพื้นฐานของประเทศที่จนเองกำลังศึกษาอยู่เป็นลำดับแรก จากนั้น ในแต่ละสัปดาห์ จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจาก สิ่งที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องรู้ ก่อนที่จะไปเที่ยวที่ประเทศนั้นๆ ด้วยคำถามหลัก (Key Question) ของแต่ละสัปดาห์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามปฏิทินการเรียนรู้ที่ได้ร่วมกันออกแบบไว้ในช่วงแรก อาทิเช่น ลักษณะทางกายภาพของประเทศนั้นเป็นอย่างไร สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศนั้น การติดต่อสถานที่สำคัญ การติดต่อเอกสาร ซึ่งจากคำถามที่เกิดขึ้น ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน มีความสนใจที่จะเรียนรู้และหาข้อมูลเพื่อนำมาเล่าให้เพื่อนและคุณครูได้ร่วมเรียนรู้ด้วย       นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วยังมี ทักษะที่เกิดขึ้นมากมายในกระบวนการทำงาน อาทิเช่น ทักษะการนำเสนอ ความ คิดเห็นทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการทำงานร่วมกัน การสร้างการนำเสนอที่มีการนำทักษะด้านศิลปะมาร่วมประยุกต์ใช้ ร่วมถึงทักษะ ICT ที่มีความสำคัญมา ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       ชิ้นงาน เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความเข้าใจ ต่อเรื่องที่ได้ศึกษา ซึ่งนักเรียนแต่ละคน มีรูปแบบที่หลากหลายในการนำเสนอ อาทิเช่น การวาดภาพ การเขียน Mind Mapping การเขียน Story Broad
การตัดต่อ ฯลฯ

ตัวอย่างชิ้นงาน

ผลที่ได้รับ 
  ความรู้: นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจและเห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเชื่อ สถานที่ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ร่วมทั้งอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ในการใช้ทักษะด้านต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการเรียนรู้มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้และเข้าใจประเด็นที่น่าสนใจ

ทักษะ:
- ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนทุกคนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้รวมถึงในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงานจริง ในเหตุการณ์ต่างๆได้
-ทักษะการคิดวิเคราะห์
นักเรียนทุกคนสามารถเลือกใช้เครื่องมือเพื่อคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆที่ต้องการศึกษาได้ถูกตองและเหมาะสม
-ทักษะการเรียนรู้
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ได้ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- ทักษะการวางแผน
นักเรียนทุกคนสามารถ การวางแผนในการทำงานทั้งในรูปแบบ ทำงานเดียวและทำงานกลุ่มได้
- ทักษะการเลือกใช้เครื่องมือ
นักเรียนทุกคนสามารถเลือกใช้เครื่องมือการคิดที่หลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
- ทักษะการสื่อสาร
นักเรียนทุกคนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า
คุณลักษณะ :
- นักเรียนทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแสดงทัศนคติต่อกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆได้
- นักเรียนทุกคนสามารถอธิบายความหลากหลายของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์จากกิจกรรมการเรียนรู้ได้
- นักเรียนทุกคนเกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายในภาระงานต่างๆพร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นในการทำงานรวมถึงเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


.............ทีมครูมัธยม นอกกะลา..........


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น